Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Het Commercieel Klankbord aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Het Commercieel Klankbord en de klant.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Het Commercieel Klankbord waarbij derden zijn betrokken.

2.3  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4  Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Het Commercieel Klankbord die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes en opdrachten

3.1  Door Het Commercieel Klankbord uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig indien en zolang in de offerte vermeld is. Het Commercieel Klankbord is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan door de klant wordt bevestigd en de bijbehorende factuur betaald is.

3.2  Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW-tarief.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Het Commercieel Klankbord

4.1  Het Commercieel Klankbord verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Het Commercieel Klankbord bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

4.2  Het Commercieel Klankbord spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Het Commercieel Klankbord niet kan worden aangehouden, zal Het Commercieel Klankbord de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3  Het Commercieel Klankbord gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant, inclusief de gegevens die verzameld worden door bijvoorbeeld Google Analytics, uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4  Het Commercieel Klankbord aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Het Commercieel Klankbord is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1  De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Het Commercieel Klankbord te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2  De klant vrijwaart Het Commercieel Klankbord voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3  De klant is na aanvaarding van de uitgevoerde dienst verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst opgeleverde productie.

5.4  De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Het Commercieel Klankbord na te komen.

5.5  Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Het Commercieel Klankbord gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Abonnementen

6.1  Abonnementen worden aangegaan voor een minimale looptijd van één jaar. Na het verstrijken van het jaar wordt het abonnement telkens automatisch met opnieuw één jaar verlengd.

6.2  Het abonnement opzeggen kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Er geldt een opzegtermijn van één maand vóór het volgende betaalmoment. Bij opzegging gedurende het eerste jaar wordt het restant van dat jaar in rekening gebracht exclusief de optionele meerprijzen.

6.3  Niet gebruikte tekstblokken vervallen zonder recht op restitutie.

6.4  Aanpassing van het abonnement qua hoeveelheid tekstblokken gedurende het abonnementsjaar in overleg.

Artikel 7. Overmacht

7.1  Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

7.2  Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan vier weken zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Betaling en annulering

8.1  Betaling van de dienst vindt plaats tijdens het registratieproces op de website of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

8.2  Na afronding van het registratieproces en de bijbehorende betaling krijgt de klant de factuur per e-mail toegestuurd.

8. 3  Strippenkaarten zijn – tenzij anders overeengekomen – geldig gedurende één jaar vanaf de datum van aanschaf. Niet-gebruikte strippen komen niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1  De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

9.2  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.3  Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Direct contact?

06 31 18 14 15

Mail ons

Sociaal doen?